Dernek tüzüğümüz kolayca inceleyebilmeniz için maddeler halinde aşağıda yer almaktadır. Bütün olarak indirebilmeniz ve yazdırabilmeniz için PDF olarak da eklenmiştir.

DERNEK TÜZÜĞÜ / PDF

Tüzük maddeleri

Derneğin Adı: Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneğidir.

Derneğin amacı üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, suistimal inceleme mesleğinin ahlak, gelenek ve ilkelerinin, esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak ve bu vesile ile topluma hizmet etmektir.

Dernek, mesleki ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunur. 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 2. Türkiyede Suistimal İnceleme mesleğinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi, mesleğin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip korunması ve meslek mensuplarının niteliğinin yükseltilmesi için, ulusal veya uluslararası alanda genel kabul gören meslek ilkelerini, esaslarını ve standartlarını geliştirmek, ilgililere duyurulmasını sağlamak, bunların uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunmak, 
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine yönelik çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 
 5. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
 6. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 
 9. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 
 10. Uluslararası faaliyet ve işbirliklerinde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 
 11. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 
 12. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 
 13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar oluşturmak, 
 14. Suistimal İnceleme Uzmanlarının yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve eğitim programları düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak 
 15. Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak; 
 16. Suistimal İnceleme Uzmanlığı mesleğine katılımı ve uzmanların meslekte yükselmelerini sağlamak için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak, giriş ve yeterlik sınavları açmak veya bu sınav kurullarına üye sağlamak; düzenlenecek sınavlarda sertifika vermek 
 17. Dernek içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak.

Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için,
5.1) Yeni üye kabul edebilir; üyelerine, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verebilir,
5.2) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilir; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanabilir. Yurtdışında uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimlerde bulunabilir, 5.3) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletebilir,
5.4) Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Dernek Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; miras kabul edebilir,
5.5) Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir.
5.6) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir.

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ismi ve bu isimle bağlantılı mühür ve logolar, Derneğin markalarıdır. Amblem, Yönetim Kurulunun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek amblemi aşağıdaki gibidir.
imagesu_logopng

Gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, giriş ücreti ve yıllık aidatlarını ödememe dışındaki nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak ihraç edilmiş olanlar ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar. Derneğe üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.
7.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiyede oturma hakkına sahip yabancılardan;
7.1.1) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda üst yönetime doğrudan bağlı çalışan Teftiş, Denetim, Kontrol, Uyum, Risk, Suç Gelirleri ile Mücadele, İnceleme, Soruşturma ve benzeri birimlerde görev yapmakta olanlar,
7.1.2) İç ve dış Suistimal araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri sahalarda, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında profesyonel olarak görev yapanlar,
7.1.3) Adli Muhasebecilik faaliyetlerini icra eden Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
7.1.4) Üniversitelerin ilgili ana bilim dallarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, ilgili konularda lisans, yüksek lisans ve doktora çalışması olanlar,
7.1.5) Yukarıda belirtilen konularda çalışıp kendi isteği ile mesleği bırakan veya bu meslekten emekli olanlar,
7.1.6) Kamu kurum ve kuruluşlarında suçla mücadele sahasında inceleme, soruşturma, denetim ve benzeri faaliyetlerde görev yapmakta olanlar.
7.2)Tüzel kişiler:
7.2.1) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
7.2.2) Sivil toplum kuruluşları.

İki üyelik kategorisi vardır.
a) Asil Üye
a.1. Yetkili Suistimal İnceleme Uzmanları Yetkili Suistimal İnceleme Uzmanı (Certified Fraud Examiner-CFE) sertifikasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişiler Derneğin üyesi olabilirler.
a.2. Etkin Üyeler Yetkili Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) sertifikasına sahip olmayan gerçek kişi üyelerdir.
a.3. Kurumsal Üyeler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, 5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum bırakılmamış ve diğer kanunlar nezdinde haklarında Dernek üyeliğine engel olan bir durum olmayan tüzel kişiler kendilerini temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişilerin yazılı talepte bulunmaları suretiyle, Derneğin kurumsal üyesi olabilirler. Kurumsal üye, Dernekte bir (1) mensubu ile temsil edilir. Kurumsal üye temsilcileri asil üyelik şartlarını taşımak zorundadır. Kurumsal üye, temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Yeni temsilcilerin üyeliğe kabulü Dernek Yönetim Kurulunun onayına tâbidir. Her kurumsal üye, kendi belirlediği temsilcisiyle Genel Kurulda tek oy hakkına sahiptir. Kurumsal üyelere sağlanacak hak ve menfaatler, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
b) Fahri Üye Derneğin faaliyetlerine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, Derneğin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, Devlet Memurları Kanununda ön görülen devlet memurluğuna engel suçları işlememiş gerçek kişiler Derneğin fahri üyesi olabilirler. Fahri üyeler Derneğin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse katılabilir veya Dernek organizasyonlarında görev alabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar. Fahri üyeler, asil üyelik için gerekli şartları sağlamaları ve talep etmeleri halinde, asil üye olabilirler. Üniversitelerin Yönetim Kurulu tarafınca onaylanan ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler, öğrencilikleri boyunca fahri üyeliğe kabul edilirler.

Dernek üyeliğine başvuru ve kabul prosedürü aşağıdaki şekilde işleyecektir.

9.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişi adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarına sahip olduklarını belirten en az 1 (bir) USİUD asil üyesi tarafından referans verilmiş “Üyelik Formu”nu ve “USİUD Etik Kurallarına Uyum Beyanı ve Taahhütnamesi”ni doldurup, imzalayarak ekinde adli sicil kaydı ile Dernek Yönetim Kurulu’na sunarlar.

9.2) Tüzel kişilerin üye adayları için, tüzel kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış dilekçe ve yetki belgesini, imza Sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisini, temsilcinin adli sicil kaydını, Nüfus Suretlerini ve 2 Adet Fotoğrafını Dernek Yönetim Kurulu’na sunarlar.

9.3) Derneğe üye başvurusu Derneğin web sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda üyelik için gerekli resmî belgelerin aslı posta yoluyla derneğe iletilir. Belgeler iletilmedikçe başvuru tamamlanmaz. İletişim bilgilerinde değişiklik olan üyeler en geç 15 (onbeş) gün içinde yeni bilgilerini derneğe iletmek zorundadır.

9.4) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı veya elektronik iletişim araçlarından biri ile (elektronik posta, kısa mesaj vs.) bildirir.

9.5) Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Ancak, giriş ücretinin tamamı ile yıllık aidat ödenmedikçe Dernek üyeliği kazanılamaz.

9.6) Üyelikten aidat borcu nedeniyle çıkarılan kişiler, çıkarıldıkları döneme kadar birikmiş aidat borçlarını yasal faizi ile ödemek koşuluyla tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler. Üyelik başvuruları, Yönetim Kurulu tarafından yeni üyelik başvurusu olarak değerlendirmeye alınır.


Üyeler, aidat ödemek, dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek şartıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılma Dernek Yönetim Kurulunun onayıyla geçerlik kazanır. Üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile üye listesinden silinir ve üyelikten çıkartıldığı kendisine bildirilir. Üyeler, üyelik koşullarını kaybetmeleri halinde bu durumu en geç 15 (onbeş) gün içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

Dernek üyeliği aşağıda gösterildiği üzere sona erdirilir.
12.1) Gerçek kişilerde ölüm ile, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
12.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ya da Dernek tüzüğüne aykırı hareket etme
12.3) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme,
12.4) Üst üste iki kez yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme,
12.5) Kişisel ve mesleki davranışlarıyla meslek ahlak, gelenek ve ilkelerine uymama ve Derneğin saygınlığını zedeleme; Derneğin amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etme,
12.6) Dernek Yönetim Kurulu’ndan yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokma hallerinde yönetim kurulunun kararı ile üyelikten ihraç edilirler.
Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar (Hırsızlık, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Rüşvet, İrtikap, Zimmet, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Evrakta Sahtecilik vb. suçlar) nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında kesinleşmiş hükmü bulunan üyenin dernek üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer.
Üyelikten kendi isteğiyle ayrılanlar, üyeliği kendiliğinden düşenler ya da üyelikten ihraç edilenler, Derneğin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra üyelikten ihraç kararını gizli olarak yapılan oylama neticesinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk nisabı ile verir ve kararı üyeye yazılı olarak bildirir. Derneğin hiçbir Üyesi kendisine yöneltilen suçlamalara Yönetim Kurulu huzurunda cevap verme fırsatı tanınmadan Dernekten ihraç edilemez. Dernek üyeliğinden ihraç edilme kararını tebellüğ eden üye, kendisine bildirilen karara karşı, tebliğ tarihinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin ihraç kararına 15 gün içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Üyenin, Genel kurulun ihraca ilişkin kararlarına karşı bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır. Ölüm dışında bir sebeple Dernek üyeliği sona eren üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Genel kurul,
14.2) Yönetim kurulu,
14.3) Denetleme kurulu,
14.4) Danışma kurulu

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe yıllık aidatlarının tümünü ödemiş asil üyelerinin katılımından oluşur. Genel Kurul, olağan olarak her yıl Mart ayının sonuna kadar Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre diğer bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
16.1) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
16.2) Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihine kadar borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
16.3) Üyeler, genel kurulun yapılacağı tarihten en az onbeş (15) gün önce, gazete ilanı veya yazılı ya da elektronik iletişim araçlarından biri ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Yapılan çağrıda toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre 7 günden az ve 30 günden çok olamaz.
16.4) İkinci toplantı yetersayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
16.5) Toplantı yetersayısının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı yöntemle üyelere bildirilir Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.
16.6) Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
17.1) Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
17.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Oy Sayıcısı seçilir.
17.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10) u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
17.4) Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri oylarını bizzat kullanmak zorundadır.
17.5) Seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmayan gerçek kişi üyeler ile temsilcisi bulunmayan tüzel kişi üyeler mücbir sebepler dışında Yönetim Kurulu asil üyesi olarak aday gösterilemez.
17.6) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ile Derneğin tasfiyesi kararları, ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oy çokluğuyla alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
18.1) Dernek üye sayısının en az beşte birinin (1/5) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
18.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda en az (2/3) oy çokluğu ile alacağı karar,
18.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantı gündemi üzerinde görüşülüp karar alınır. Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) İlgili yasalar ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
19.2) Gelecek çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
19.3) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu, Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini ve Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası konusunda karar almak,
19.4) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
19.5) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak,
19.6) Dernek üyeliğinden ihraç edilenlerin, Yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,
19.7) Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis etmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
19.8) Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunulması, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,
19.9) Derneğin tasfiyesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
19.10) Dernek yönetim ve denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret ile gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek veya bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek,
19.11) Gerekli diğer konularda karar vermek

Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş yedi (7) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

20.2) Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine seçilmek için dernek üyeliğinde en az 2 (iki) yılını doldurmuş bulunmak ve üye aidat borcu olmamak koşulları aranır.

20.3) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerine en geç yedi gün içinde yedek üye listesindeki sıra gözetilerek Yönetim Kurulunca göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.


Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve üç üye seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu Başkanı, art arda iki defadan çok seçilemez.
21.2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olağan olarak toplanır.
21.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı beş (5) ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
21.4) Yönetim Kurulunda her üyenin 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır. 21.4) Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.
21.5) Yönetim Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen beş (5) toplantıya katılmadıkları takdirde Kuruldan istifa etmiş sayılırlar. İstifa Kurul kararı ile tespit edildikten ve üyeye de bildirildikten sonra ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
21.6) Yönetim Kurulu üyeleri, dernek ile kendileri, eşi, üst soyu ve alt soyu arasında bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
22.1) Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
22.2) Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,
22.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
22.4) Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,
22.5) Üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelere uyarıda bulunulmasına veya bunların üyelikten ihracına karar vermek,
22.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
22.7) Gerekli gördüğünde amaç ve çalışmalar ile mesleki konularda araştırma ve inceleme yapacak uzmanlık grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
22.8) Suistimal inceleme mesleği ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışına yönelik mesleki ödüller ihdas etmek,
22.9) Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
22.10) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp hazırlanan tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
22.11) Dernek tarafından düzenlenecek sınavlarda sınav kurullarını oluşturmak, sınavların şekil ve şartlarını içeren “Sınav Yönetmeliği” ile gerekli diğer yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak, yabancı dernek veya üst kuruluşlar tarafından düzenlenmekte olan suistimal inceleme mesleğine ilişkin sınavların ülkemizde düzenlenmesine aracılık etmek,
22.12) Ortaklık, iktisadi işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
22.13) Üyeler arası uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının çözümlenmesinde oluşturulacak Tahkim Komitesi kararlarının yönetsel işlemlerini yapmak,
22.14) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek,
22.15) Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve ayni biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
22.16) Dernek Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışında dernek veya üst kuruluşlar kurmak, yurtdışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılmak veya bunlarla işbirliği yapmak, işbirliği yapma başvurularını yabancı dernek veya kuruluşlar adına gerçekleştirmek,
22.17) Gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak.

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu Dernek yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar.
Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
23.1) Denetleme Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 2 (iki) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu asıl üyeliğine seçilmek için dernek üyeliğinde en az 1 (bir) yılını doldurmuş bulunmak ve üye aidat borcu olmamak koşulları aranır.
23.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 (altı) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
23.3) Denetleme Kurulu, Dernek işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak maksadıyla 1 yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki) dir.

24.1) Danışma Kurulu, Derneğin en üst danışma organı olup, Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği görevleri yerine getirir.
24.2) Danışma Kurulunun oluşumu; Derneğin Kurucu Başkanı, görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanları ile üyeliğe kabul tarihinden itibaren üyelikte 10 (on) yılını tamamlamış Dernek üyeleri ve 6 (altı) yılını doldurmuş Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlar geçmiş üyelik aidat borcu olmamak, üyelikleri devam etmek ve yazılı başvuruda bulunmak koşuluyla Danışma Kurulu üyeliğine hak kazanırlar.

25.1) Danışma Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilen bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üyelerden oluşur. Danışma Kurulu Başkanlığı seçimleri 3 (üç) yılda bir Nisan ayında yapılır.
25.2) Danışma Kurulu üyeliklerinden herhangi birisinde boşalma olduğu takdirde, Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında boşalan görev için seçim yapılır. Yeni seçilen yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.
25.3) Danışma Kurulu en az üç ayda bir kez olağan olarak Danışma Kurulu Başkanınca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

Danışma Kurulu görevlerini aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde yerine getirir.
26.1) Derneğin faaliyetlerini, gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, mesleki ve sosyal konularda, mevzuat, bütçe ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
26.2) Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlik bakımından değerlendirir ve gerekli önlemleri tavsiye eder.
26.3) Derneğin Ana organları, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunur.
26.4) Danışma Kurulu çalışmalarını ve ilgili organlara sunulan görüşlerini bir rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar.

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Derneğin bütçesi, Yıllık Bütçe planı ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe planında, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
Her yıl hazırlanacak bütçe Genel Kurulda üyelerin onayına sunulur.

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
28.1) Giriş Ücreti: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için, Yönetim kurulu tarafından belirlenen tutardır.
28.2) Yıllık Aidat: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan tutardır. Yıllık aidat tutarı her yıl tahmini bütçe gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
28.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri,
28.4) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
28.5) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
28.6) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
28.7) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,
28.8) Diğer gelirler.
Dernek, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir.

Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
29.1) Giriş ücretinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ilgili yıl içerisinde tahsil edilir.
29.2) Yıllık aidatın ödenmesindeki gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
29.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası ya da makbuz ya da satış fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
29.4) Alındı belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz satış fişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda daha uzun süre öngörülmemişse beş yıldır.

Dernek için, Maliye ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre noter veya dernekler müdürlüğünce onaylanmış defterler tutulur.

Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katıldığı genel kurul toplantısında ya da ilk toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci genel kurul toplantısında, katılan üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.
Tüzük değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki (2/3) oy çokluğu ile Dernek tasfiye edilebilir.
İlk toplantıda üçte iki (2/3) toplantı nisabı sağlanmadığı takdirde Genel Kurul üyeleri ikinci kez toplanmak üzere çağrılır. Ancak bu ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve tasfiye kararının, hazır bulunan üyelerin en az üçte iki (2/3) oy çokluğu ile alınması zorunludur.
Derneğin tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.
Tasfiye işlemleri, Tasfiye kurulu olarak Yönetim kurulu tarafından yapılır ve tasfiye bilançosu gereğince artan malvarlığı, Genel Kurulun vereceği karara göre devredilir.

Dernek Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulca onaylanan Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından düzenlenerek, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

37.1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine, divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği; Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
37.2) Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
37.3) Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
37.4) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
37.5) Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu Tüzük değişikliği, eski Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126